Bli Reservofficer

TVÅ YRKEN I ETT

Funderar du på att plugga eller jobba efter din värnplikt, eller var det ett par år sedan du genomförde din grundutbildning? I så fall finns mycket goda skäl att stanna kvar ett år i, eller komma tillbaka till, Försvarsmakten för att genomföra reservofficersutbildningen. Den ger dig unika möjligheter att utveckla förmågor och färdigheter som är väldigt meriterande på den civila arbetsmarknaden, men som är svåra att tillgodogöra sig på någon annan plats än Försvarsmakten.

Förbandsbesök

Inbokade datum för förbandsbesök kommer att komma upp här.

P 4, Skövde – 23 oktober
FMUndSäkC – 14 november
F 16 – 28 november
Helikopterflotiljen – 11 december
F 7 – 12 december

 

Är ditt förband ännu inte i listan? Vi har flera träffar till som är på ingång. Följ oss på Instagram så missar du inte när vi kommer till just din ort!

Ansökan till Försvarsmaktens reservofficersutbildningar är öppen mellan 1 december 2023 och 15 januari 2024. Följ oss på Instagram så missar du inte när det är dags att söka!

Möt två fänrikar som nyligen tagit examen från reservofficersutbildningen och läs mer i vår FAQ nedanför.

Axel, 27

Gotlands pansarregemente, Visby

”Försvarsmaktens verksamhet i stort är den optimala ledarskapsutbildningen”

Erica, 22

Artilleriregementet, Boden

”Det ger mig ett stort lugn inför framtiden att veta att jag löser utmanande situationer”

Frågor & svar

Hur blir jag reservofficer?

Det finns ett antal sätt att bli reservofficer. Det vanligaste är att du:

  • Läser Reservofficersutbildningen (ROU) som är ett år lång. Du examineras som fänrik.
  • Läser AROU (Anpassad reservofficersutbildning) som är 20 veckor lång och går under höstterminen. Du examineras som sergeant.
  • Är tidigare kontinuerligt anställd officer och övergår till en reservofficersanställning.
  • Det finns också speciella befattningar i Försvarsmakten där man anställs som reservofficer. Ett exempel på en sådan befattning är militärtolk.
Jag vet redan vad jag vill göra civilt? Varför ska jag bli reservofficer?

Försvarsmakten tillhandahåller en synnerligen kvalificerad ledarutbildning och en reservofficersexamen kommer att sticka ut på ditt CV! Oavsett vad du senare gör i livet kan du ställa dig följande frågor:

Kommer du att vara en bättre eller sämre verkstadsarbetare, läkare, ingenjör, egenföretagare, säljare, receptionist, polis, eller valfritt yrke och kommer du att sticka ut ur mängden om du på ditt CV kan skriva att du under ett års tid…

  • … utbildats i att leda andra på en kvalificerad nivå
  • … tränats i att både ge och ta emot order och direktiv
  • … förbättrat din förmåga att tala inför folk
  • … vant dig vid att lösa tilldelade uppgifter med varierande tillgång på information och ibland oklara ingångsvärden
  • … lärt dig metoder för att leda och planera under tidspress

Vad tror du?

Hur är utbildningen upplagd?

Reservofficersutbildningen (ROU) innefattar tre terminer. Sommaren genomförs vid Militärhögskolan Halmstad och därefter spenderas höstterminen på en funktionsskola, till exempel Markstridsskolan i Kvarn eller Ledningsstridsskolan i Enköping. Efter jul och nyår genomför du praktik på ditt hemförband under våren.

ROK1, alltså första terminen, omfattar grundläggande officerskunskaper som taktik (orderskrivning, ordergivning), pedagogik, fysiskt stridsvärde, den mycket eftertraktade kursen Utveckling av grupp och ledare (UGL) och folkrätt.

Under ROK2 får man fördjupade kunskaper i ett visst skrå, till exempel ledning. Generellt har man också ett visst fokus på plutonchefskunskaper, men det kan skilja sig mellan funktionsskolor. Du kan se vilka inriktningar som är sökbara för just dig på Försvarsmaktens hemsida.

Under den sista terminen, ROK3, praktiserar du dina kunskaper och fortsätter utvecklas på ditt hemförband. Ofta innefattar detta bland annat truppföring under övningar, men återigen beror det lite på vilket förband man är på.

Du som läser RSOU genomför hela utbildningen vid Militärhögskolan Halmstad. Även du får gå UGL och du får grundläggande officerskunskaper som bland annat pedagogik och fysiskt stridsvärde. Utbildningen är 20 veckor lång och startar vecka 34.

Vilka är kraven för att söka till reservofficersutbildningarna?

Reservofficersutbildningen (ROU)

För att kunna söka ROU ska du vara svensk medborgare, ha genomfört eller genomföra en grundutbildning med värnplikt (eller motsvarande) om minst 6 månader samt ha en högskoleförberedande gymnasieexamen. Du ska också vid utbildningsstart ha genomgått en godkänd gruppbefälsutbildning.

Reservspecialistofficersutbildningen (RSOU)

För att kunna söka RSOU ska du vara svensk medborgare, ha en gymnasieexamen, ha genomfört en godkänd gruppbefälsutbildning och ha arbetat som soldat eller sjöman i minst 12 månader, varav minst 5 som gruppbefäl.

Du hittar den formella kravlistan för att söka till utbildningarna på Försvarsmaktens hemsida.

För att i ett senare skede kunna påbörja utbildningen måste du uppfylla Försvarsmaktens kravprofil. Berätta att du är intresserad av att bli reservofficer för din närmaste chef och fråga om vad som gäller för just dig. Vissa förband gruppbefälsutbildar exempelvis sina blivande kadetter just innan utbildningsstart, men efter värnplikten.

Är du intresserad av att bli reservofficer, framför det till dina chefer och undersök just dina möjligheter!

Hur är livet som kadett?

En kadett är som en militär student, det vill säga en person som läser en officersutbildning vid någon av militärhögskolorna i Sverige.

Som kadett har du förmåner som fria hemresor, fri mat och fritt boende på studieorten.

För många är omställningen från en värnplikt till kadettlivet relativt stor. Militärhögskolan och de flesta förband (dock inte alla) tillhandahåller boenden av lägenhetsstandard åt sina kadetter. Det läggs också ett betydligt större ansvar på dig som individ, vilket många uppskattar. Många kadetter beskriver somrarna i Halmstad som bland de bästa i livet. Man äter gratis, bor gratis, umgås med bra och nya vänner, har gott om tid att träna och närhet till Tylösand och Halmstads sommarliv. Samtidigt utvecklas man i sin militära befattning och tar med sig kunskaper hem till förbandet – och till sin civila sysselsättning.

Hur mycket tjänstgör jag som reservofficer?

Reservofficerare tjänstgör enligt en individuell tjänstgöringsplan. Det varierar alltså väldigt mycket beroende på ditt förbands behov och hur mycket du har möjlighet att tjänstgöra.

Många förband låter sina unga reservofficerare tjänstgöra sommartid vid sidan av till exempel studier, eller genomföra ett så kallat tjänstgöringsår direkt efter reservofficersexamen. I dessa sammanhang är det vanligt att man tjänstgör som instruktör på grundutbildningen. Detta gäller dock inte alla förband, behovet styr! Kontrollera gärna med din HR-avdelning vad som gäller för just dig.

Vanligt är att reservofficerare tjänstgör under större övningar och då tränas i sin krigsbefattning. Under KFÖ:er, alltså krigsförbandsövningar, är du skyldig att tjänstgöra.

Kan jag befordras?

Självklart, är det enkla svaret. För dig som är officer finns det en tydlig väg upp till och med majors grad och för dig som är specialistofficer leder vägen upp till och med fanjunkare. För högre grader är det krigsförbandens behov och individuell bedömning som gäller. Räcker det för dig kan du sluta läsa här, men vill du veta mer så fortsätt!

För befordran till löjtnant krävs att reservofficeren dels bedöms vara lämplig för befordran, dels har tjänstgjort i en sådan omfattning att bedömning av de kunskaper och färdigheter som förväntas av den högre tjänstegraden kunnat genomföras. Utöver detta krävs också en akademisk examen om minst 180 hp, eller 180 avklarade högskolepoäng om det program som individen studerar omfattar mer än 180 hp.

För att bli major i reserven måste du läsa Taktisk stabskurs (TSK) som genomförs vid Försvarshögskolan i Stockholm. För att antas till TSK ska reservofficeren ha varit kapten i minst två år och genomfört tjänstgöring i befattningsnivå OF1 under minst 30 dagar.

Jag har fler frågor! Vem pratar jag med?

En av de allra bästa personerna att prata med är din plutonchef! Den kan hänvisa dig till rätt person så att du får svar på dina frågor och har dessutom bra kunskap om förbandet du tjänstgör på för närvarande! Andra bra personer på ditt förband att tala med är de som jobbar på HR-avdelningen, till exempel din rekryteringskoordinator eller ditt rekryteringsbefäl.

Du får förstås också hemskt gärna kontakta Jacob Eriksson på Sverof som är projektledare för intresseorganisationen och genomförde nyligen själv reservofficersutbildning. Du når honom på jacob.eriksson@sverof.se och telefonnummer 070 522 86 19.

Ett hett tips är också att ringa Rekryteringslinjen vid Försvarsmaktens HR-centrum. De är vana att svara på alla tänkbara frågor, inklusive sådana som är kopplade till reservofficersutbildningen. Ring dem på 08-514 390 09.