Sverof & Rosis bjuder in till digitalt kunskapsseminarium 22-23 maj

Sverof är stolta att i samarbete med vår lokalförening i Svealand, Rosis, bjuda in våra medlemmar till ett digitalt seminarium på temat ”nu blåser förändringens vind”. Seminariet pågår under två dagar, 22-23 maj, och innehåller föreläsningar om bland annat utvecklingen i närområdet, uppbyggnaden av totalförsvaret och samhällsberedskap. I samband med föreläsningarna kommer det även finnas möjlighet till frågor och diskussion med föreläsarna och andra deltagare.

Föreläsare på seminariet är Tommy Jeppsson, överstelöjtnant, författare och redaktör för Krigsvetenskapsakademins tidskrift, Lars Björk, tidigare underrättelseofficer och rysslandsexpert, samt Lars Holmqvist, reservofficer och försvarsskribent hos Krigsvetenskapsakademin.

Du som är medlem i Sverof anmäler dig senast 17 maj via mail till kansli@sverof.se, för dig som är medlem i Rosis sker anmälan via Rosis hemsida.

För mer information se Rosis hemsida!

Preliminärt program

Lördag 22 maj: 

09.45 – 10.15 Uppkoppling. Genomgång mål och innehåll
10.15 – 10.50 Omvärldsöversikt – strategisk vindkantring
11.00 – 12.30 Civil beredskap
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.15 Den militära utvecklingen i närområdet
14.25 – 15.15 Övningar och incidenter/kränkningar, Ukraina
15.15 – 15.30 Kunskapskontroll 1

Söndag 23 maj: 

09.45 – 10.00 Uppkoppling och backspegel
10.00 – 10.50 Svensk försvarspolitik och Försvarsmakten
11.00 – 11.50 Norden, baltiska staterna och nordiskt försvarssamarbete
12.00 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.30 Terrorism
13.40 – 14.20 Informationspåverkan
14.30 – 15.10 Cyberkrigföring
15.10 – 15.30 Kunskapskontroll 2 och avslutning

Datum: 2021-05-22 & 2021-05-23
Plats: Webbaserat. Länk skickas till anmälda deltagare.
Starttid: Lördag 22 maj 09:45
Sluttid: Söndag 23 maj 15:30
Anmälan: Du som är medlem i Sverof anmäler dig senast 17 maj genom mail till kansli@sverof.se
Kostnad: ingen, Sverof och Rosis står för kostnaden

Hur vill regeringen använda reservofficerare i uppbyggnaden av civilförsvaret?

Sverof_Reservofficer_Civilforsvar_Inrikesminister_Mikael-Damberg

Magnus Andersson, förbundskassör i Sverof, ställde i samband med Folk och Försvars årsmöte en fråga till inrikesminister Mikael Damberg om regeringens syn på hur reservofficerare ska användas för att stärka civil- och totalförsvaret.

Reservofficerare är utbildade och övade officerare i det militära försvaret, men spenderar en stor del av sitt arbetsliv ute  i näringslivet, kommuner, myndigheter, länsstyrelser och andra organisationer som kan vara relevanta för civilförsvaret. 

Många av dessa reservofficerare har utgått ur Försvarsmaktens organisation under åren med nerdragningar och finns därför tillgängliga för övriga totalförsvaret. 

I dagsläget finns det ingen strategi eller plan för att använda dessa reservofficerare inom civil- och totalförsvaret.

Inrikesministern svarade att reservofficeren är en viktig resurs även för civilförsvaret och att man måste samordna placeringen av dessa med Försvarsmaktenör att undvika konflikter med det militära försvaret. 

Han bad Sverof inkomma våra förslag på hur detta kan genomföras för att ta diskussionen vidare till konkreta lösningar. Sverof anser att reservofficeren har en självklar plats även i civilförsvaret och fortsätter driva frågan!

Nya ledamöter i Sverofs styrelse och valberedning

Efter årsmötet 2020-03-24 så välkomnar vi Anders Emanuelsson, Carl Henrik Assargård och Sara Eklund i styrelsen.

Vi vill också passa på att tacka Pierre Dicksson, Jonas Stålhandske Palovaara, Carl Alterbeck och Jenny Harlin som nu lämnar styrelsen och önskar dem lycka till och tackar för nedlagt arbete.

Vidare vill vi välkomna Anders Sjöqvist, Oscar Karlflo och Micael Appelblad som nya ledamöter i valberedningen och tackar Henrik Johansson, Erik Larsson och Lennart Flinck för deras mångåriga arbete.

Mer information om våra nya ledamöter kommer längre fram!

Glad Påsk önskar vi från Sverof!

Två nya projektledare till Sverof

Elias Mibesjö och Anton Kindlund är Sverofs nya projektledare. De ska utveckla och driva projektet Sverof 2.0, vars syfte är att hjälpa Försvarsmakten att attrahera, rekrytera och behålla reservofficerare – i livets alla skeden.

– Jag ser verkligen fram emot att få börja jobba med Elias och Anton. Deras kompetenser kompletterar varandra väldigt väl. Den här lösningen ger oss rätt kompetens i rätt skede, säger Sverofs ordförande Magnus Konradsson.

Elias Mibesjö har bland annat erfarenhet från rekrytering, employer branding och att driva IT-projekt, främst inom försvarssektorn. Han kommer senast från Säkerhets- och Försvarsföretagen, SOFF, och kommer att jobba med att lägga grunden för hur Sverof ska arbeta med Sverof 2.0 under första halvåret 2021. Därefter tar Anton Kindlund över. Han är tek kand från KTH och tar examen från reservofficersutbildningen i juni, då han börjar arbetet med att nå projektets mål.

Anton Kindlund
Elias Mibesjö

Skåne och Göteborg inleder samarbete för att skapa värden för reservofficerare

Tylebäck, Halmstad 16-18 oktober

Totalförsvarsreservofficeren nu född? 

Sverige som land behöver fler reservofficerare med epitetet ”twice the citizen”. Företag och inte minst kommuner behöver fler personer tränade i att leda och att ta ansvar. Personer med dubblar roller i samhället; IT-chef på dagen, ambassadör för säkerhet, stabilitet och krisberedskap 24/7 etc. 

Deltagare från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Försvarsutbildarna, Länstyrelsen, Militärregionen och Militärhögskolan träffade 16-18 oktober företrädare för reservofficerssällskapen i Göteborg och Skåne. Kristoffer Alm Dahlin (MSB), Övlt Jonas Lind och Mj Stefan Klawitter (MHS-H) understryker alla betydelsen för totalförsvaret av att reservofficerare uppmärksammas lokalt och får chans att vara de ambassadörer de är.

Pierre Dicksson och Jonas Stålhanske Paalovara, företrädare för reservofficerssällskapen i Göteborg och Skåne, ser stora möjligheter till exponentiellt genomslag för aktuella frågeställningar genom att ett ökat fokus på samhället och det civila. Därigenom löser vi även det militära försvarets behov av reservofficerare.

Ny utbildning för dig som redan gått TSK/HROK

Försvarshögskolan har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram en utbildning som riktar sig till dig som redan gått TSK/HROK och vill vidareutveckla dig mot strategisk nivå.

Sista ansökningsdag är 2020-10-31 du ansöker via länken nedan:

https://www.fhs.se/centrum-for-totalforsvar-och-samhallets-sakerhet/vi-erbjuder/utbildningar/strategisk-reservofficerskurs-2020.html

Sverof och Försvarsmakten tecknar historiskt samarbetsavtal

I början av september slöt Sverof och Försvarsmakten ett avtal om samarbete. Det gemensamma målet är att kunna attrahera, rekrytera och utveckla fler reservofficerare.

Det var en märkbart nöjd ordförande Magnus Konradsson som tillsammans med generallöjtnant Johan Svensson, C PROD, undertecknade det gemensamma avtalet, som i första hand ska löpa i sex år.
– Jag drömmer om att reservofficeren ska vara attraktiv både för civila arbetsgivare och för Försvarsmakten. För några år sedan pratade jag och generaldirektör Peter Sandwall om ett samarbete oss emellan. Han sade ”ha tålamod”, och nu är vi där. Nu har arbetet startat: Med det här avtalet kommer vi att kunna göra det möjligt för fler reservofficerare att tjänstgöra, sade Magnus Konradsson vid den ceremoni som hölls på Tre Vapen i Stockholm när avtalet signerades den 8 september.

Även Johan Svensson var nöjd:
– Jag tycker att det är väldigt positivt, avtalet fångar vår kursriktning på ett bra sätt. Reservofficerare är ett mycket viktigt komplement och kommer in som en oerhört viktig del när Försvarsmakten ska expandera. Mängden reservofficerare kommer att öka i krigsförbanden. Det är också viktigt att dra nytta av reservofficerare i förbandsproduktionen, sade Jonas Svensson som beskriver sig som en stark anhängare av reservofficerskonceptet.
Tidigare har ett avtal gällande Sverofs internationella verksamheten inom CIOR funnits, men detta avtal vidgar samarbetsområdena.

Försvarsmakten ska tillväxa och behovet av reservofficerare är stort. Trots det utbildas enbart cirka hälften av de reservofficerare som behövs. Många reservofficerare tycker också att informationen från Försvarsmakten är svårtillgänglig, och att kontakten med förbanden kan förbättras. Syftet med avtalet är att på olika sätt hitta vägar att stödja Försvarsmakten i att attrahera, rekrytera och utveckla reservofficerare, genom hela livet. Bland annat behövs hjälp med att informera om reservofficersbanan, och vara förebilder på förbandsbesök.

– Inflödet av nya reservofficerare har inte varit det starkaste under modern tid. Men i somras ryckte en pluton KB-elever in, och det är en viktig potential för framtida reservofficerare, säger Johan Svensson.
Även äldre reservofficerare med nollavtal kan bidra. Det kan handla om att verka som ambassadörer, och förklara för yngre generationer om uppdraget och uppmuntra till värnplikt och reservofficersutbildning. Eller att verka i det civila, för att öka förståelsen bland medarbetare och chefer som inte har erfarenhet av systemet.

De verksamhetsområden som i första hand är aktuella enligt avtalet är olika kommunikationsinsatser, utbildning, internationell verksamhet, fysiskt stridsvärde och stipendier.

Avtalet är inte tänkt att påverka den generella kompetensutvecklingen av reservofficerare inom och emot tänkt krigsbefattning. Ansvaret för den, för tjänstgöringsplan och annat personalansvar ligger fortsatt på krigsförbandscheferna.
– Det här handlar istället om att hitta och skapa annan verksamhet, som gör det attraktivt och enkelt för reservofficeren att tjänstgöra, och att öka intresset att utbilda sig till reservofficer, förklarar Magnus Konradsson.
En arbetsgrupp bestående av representanter från Sverof och Försvarsmakten ska under hösten mejsla fram vilka konkreta projekt som ska bedrivas.

Ett mål är att gemensamt skapa en portal, som ska fungera som digital mötesplats för Försvarsmakten, reservofficeren och intressenter i det civila samhället. Portalen ska fungera som en motor för att få ut effekt av befintlig verksamhet, öka synligheten för reservofficersyrket samt öka engagemanget inom och för reservofficerarna.

Efter att avtalet nu undertecknats påbörjas det partsgemensamma arbetet med att konkretisera mål och projekt samt budget.
– Det här ska bli väldigt spännande. Jag ser verkligen fram emot att samarbeta med Försvarsmakten och är övertygad om att vi kan hjälpa till att få fler att vilja tjänstgöra som reservofficerare, säger Sverofs ordförande Magnus Konradsson.

Text: Jenny Harlin

Unik utvecklingsmöjlighet för instruktörer, ledare m fl inom Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet

Bakgrund

Försvarsutbildarna har erhållit medel från Källvikenstiftelsen och kan därför erbjuda ett antal extra instruktörer och ledare inom  ungdomsverksamheten, att tjänstgöra vid ungdomskurser under hösten.

Målgrupper 

 • instruktörer inom ungdomsverksamheten
 • äldre ungdomar som visat intresse för att på sikt tjänstgöra som instruktör
 • ungdomsledare

Syfte

 • stärka självförtroendet och utvecklas som instruktör
 • väcka/bibehålla intresset att bli/vara instruktör 
 • informeras om vägarna mot att bli ”färdig” instruktör, exempel-vis inom  ungdomsverksamheten

Genomförande

Den som anmäler intresse  och bedöms lämplig för till tjänstgöring enligt ovan kommer i samråd med FöUtb UTBavdelning, ”tilldelas” en kurs för tjänstgöring.

Anpassad handledning kommer att erbjudas före och under kurs.

Exempel på kurser som är aktuella: Military Camp, Ungdomsweekend, Military Weekend, ungdomsskola och ungdom Tema fjäll.

Förmåner

 • Fri in- och utryckningsresa
 • Fri kost och logi
 • Dagpenning

Intresseanmälan

Mailas snarast/efter hand till: Lars.Alander@forsvarsutbildarna.se

Sverof gratulerar nyblivna reservofficerare till examen!

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Sverof hade förmånen att närvara vid reservofficersexamen på Militärhögskolan Halmstad när dryga 20-talet aspiranter utnämndes till specialistofficerare i reserven.

– Det är ett mycket välkommet tillskott i reservofficerskåren, säger förbundskassör Magnus Andersson som närvarande på den corona-anpassade examensceremonin. Försvarsmakten har ett tydligt fokus på att öka rekryteringen till reservofficersutbildningarna och som det största förbundet som organiserar reservofficerare stöttar vi givetvis myndigheten i det arbetet.

Rollen som reservofficer, med en fot i det militära och den andra i det civila, kan upplevas som speciell och det är därför extra viktigt för förbundet att finnas nära till hands för de nyexaminerade med såväl sociala evenemang som tips och råd kring de första tjänstgöringsperioderna.

På Försvarsmaktens hemsida kan man läsa mer om examen, samt intervjuer med två nyblivna kollegor!
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/08/reservofficer-det-basta-av-tva-varldar/

Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar i Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna har fått uppdraget att genomföra nedanstående utbildning för informatörer i de frivilliga försvarsorganisationerna. Kursen är avsedd för blivande informatörer från frivilliga försvarsorganisationer som efter genomförd utbildning ska genomföra introduktion av nya medlemmar i sina respektive organisationer för nya medlemmar. Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna inom följande områden:

 • Omvärldsläget
 • Vilka värden vi försvarar
 • Vilken värdegrund vi har
 • Totalförsvarets organisation och uppgifter
 • Frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, roller och organisation
 • Totalförsvarets behov av frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar
 • Vad det innebär att vara frivillig och vilka möjligheter det finns till engagemang.

 Efter genomförd kurs ska informatören kunna genomföra två till fyra introduktionsutbildningar per år. Blivande informatörer bör ha grundläggande kunskaper om värdegrund och totalförsvar samt egen frivillig försvarsorganisation samt ha god social kompetens, pedagogisk förmåga och vana av att tala inför åhörare. Kurstillfällen
För anmälan klicka på länken:

Secured By miniOrange