Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Integritetspolicy

Så här hanterar SVEROF din data

Vad är ändamålet?

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss.

Medlemskapet är det avtal som innebär att du får tillgång till den verksamhet som intresseorganisationen Sverof bedriver från tid till annan med utgångspunkt från sina stadgar. Verksamheten bedrivs bl.a. genom samarbete med, eller medlemskap i, andra föreningar, exempelvis lokalföreningar för reservofficerare, riksförbund som Försvarsutbildarna samt Förbundet Reservofficerarna.

Genom ditt medlemskap i Sverof har du tillgång till Förbundet Reservofficerarna. Det är det SACO-förbund som Sverof är medlem i och som tillhandahåller tjänstgörings- och anställningsrelaterad verksamhet, exempelvis part i kollektivavtal och pensionsavtal med Försvarsmakten.

Som medlem i Sverof har du möjlighet att delta i kurser, utbildningar och andra aktiviteter inom Försvarsutbildarna och får även del av information därifrån. Information som lämnas särskilt till Försvarsutbildarna, exempelvis i samband med ditt utnyttjande av dess verksamhet, omfattas enbart av din relation med Försvarsutbildarna.

Förbundet Reservofficerarna och Försvarsutbildarna ger även ut tidningar och skickar ut elektronisk post utifrån våra medlemsuppgifter. Sverofs lokalavdelningar får också del av uppgiften att du är medlem centralt.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Sverof är personuppgiftsansvarig och Sverofs styrelse är ansvarig för att behandlingen av personuppgifter sker på korrekt vis.

Hur hanteras uppgifterna?

Personuppgifterna behandlas av utsedda personer. Behandling och lagring sker i avsedda system med tillfredställande säkerhet. Sverof strävar efter att hantera uppgifterna på ett säkert och effektivt med hänsyn till verksamheten.

Hur sker ändringar?

Det är viktigt att du som medlem meddelar Sverof när dina uppgifter förändras. Det är angeläget att uppgifterna är korrekta och felaktigheter kommer att rättas snarast.

Hur begär jag information som jag har rätt till?

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter hos Sverof och att få uppgifterna rättade. Observera att Sverof enbart har tillgång till personuppgifter som bedöms behövas för organisationens verksamhet. Skicka en undertecknad begäran till oss om du önskar få information om de uppgifter som gäller dig.

Hur länge sparas uppgifter?

Personuppgifter som lämnas i samband med medlemsansökan eller senare, samt uppgifter som på annat vis stödjer verksamheten sparas under den tid du är medlem samt under den längre tid som behövs för verksamheten.

Efter avslutat medlemskap

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla dina personuppgifter upp till ett år eller i vissa fall längre tid. Detta för att vi ska kunna administrera avslutandet av ditt medlemskap, till exempel fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under en tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört, exempelvis m h t förekommande anställningsfrågor, statistik och sådant som är relevant för verksamheten. Vid avslutat medlemskap kvarstår dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom Bokföringslagen, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i sju år.

Kontakta oss gärna

Information om hur du kontaktar oss finner du på enklaste vis på www.sverof.se.

Du finner mer om vad ditt medlemskap i Sverof ger för möjligheter inom Försvarsutbildarna  på www.forsvarsutbildarna.se och med Förbundet Reservofficerarna www.reservofficerarna.se.