Medel för kompetensutveckling av reservofficerare

Nu finns det goda möjligheter för dig som reservofficer att stärka eller bibehålla dina officersfärdigheter! Inom avtalet mellan Försvarsmakten och Sverof finns medel avsatta för att verka för kompetensutveckling av reservofficerare där förbandet av olika anledningar inte har möjlighet att bära kostnaden.

Syftet med kompetensutvecklingen skall vara att göra reservofficerare krigsplaceringsbara eller höja PersQ (personalkvaliteten) på reservofficerare i befintlig eller blivande krigsbefattning. Det kan göras genom deltagande i kompetensutveckling, övning eller annan färdighetsträning. Kompetensutveckling för reservofficerare kan exempelvis vara YBK, interna utbildningar vid respektive OrgE, utbildning i Försvarsutbildarnas eller FHS regi eller deltagande i olika övningar, till exempel stabsövningar och försvarsmaktsövning. Avsatta medel avser utbildningar och verksamhet utanför förbandets ordinarie ram.

Medlen omfattar alltså ett brett område, så ta chansen att förbättra dig i din officersroll eller tipsa en kollega om möjligheten!

Så går förbandet tillväga för att söka medlen

Förbandschefer med reservofficerare i sin organisation kan hemställa om medel för att genomföra ovanstående. Ansökan ställs med sekretessbedömt mail till: FM-Sverof@mil.se där följande ska framgå:

  • Personuppgifter på utbildningsdeltagare alternativt antal deltagare
  • Typ av aktivitet
  • Tidpunkt (-er)
  • Motiv till utbildning kopplat till höjning av PersQ och krigsplaceringsbarheten på deltagare
  • Förbandschefs yttrande
  • Beräknad kostnad

Ansökan kan göras löpande under året! Det är Other Ranks-enheten vid Militärhögskolan Halmstad som handlägger ansökningarna.

Efter genomförd kompetensutveckling sänds en slutrapport till MHS H med sammanfattande resultat och ekonomiskt utfall.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Kurschef Sverofs vinterutbildning
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 februari 2024

Försvarsmakten söker reservofficer OF 3-4 till att delta i den franska försvarsmaktens stabskurs för reservofficerare 2024

Läs mer
11 februari 2024

Öppet seminarium för ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden

Läs mer
15 januari 2024

Anmälan till seminarium om ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden