Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Sverof och Försvarsmakten tecknar historiskt samarbetsavtal

I början av september slöt Sverof och Försvarsmakten ett avtal om samarbete. Det gemensamma målet är att kunna attrahera, rekrytera och utveckla fler reservofficerare.

Det var en märkbart nöjd ordförande Magnus Konradsson som tillsammans med generallöjtnant Johan Svensson, C PROD, undertecknade det gemensamma avtalet, som i första hand ska löpa i sex år.
– Jag drömmer om att reservofficeren ska vara attraktiv både för civila arbetsgivare och för Försvarsmakten. För några år sedan pratade jag och generaldirektör Peter Sandwall om ett samarbete oss emellan. Han sade ”ha tålamod”, och nu är vi där. Nu har arbetet startat: Med det här avtalet kommer vi att kunna göra det möjligt för fler reservofficerare att tjänstgöra, sade Magnus Konradsson vid den ceremoni som hölls på Tre Vapen i Stockholm när avtalet signerades den 8 september.

Även Johan Svensson var nöjd:
– Jag tycker att det är väldigt positivt, avtalet fångar vår kursriktning på ett bra sätt. Reservofficerare är ett mycket viktigt komplement och kommer in som en oerhört viktig del när Försvarsmakten ska expandera. Mängden reservofficerare kommer att öka i krigsförbanden. Det är också viktigt att dra nytta av reservofficerare i förbandsproduktionen, sade Jonas Svensson som beskriver sig som en stark anhängare av reservofficerskonceptet.
Tidigare har ett avtal gällande Sverofs internationella verksamheten inom CIOR funnits, men detta avtal vidgar samarbetsområdena.

Försvarsmakten ska tillväxa och behovet av reservofficerare är stort. Trots det utbildas enbart cirka hälften av de reservofficerare som behövs. Många reservofficerare tycker också att informationen från Försvarsmakten är svårtillgänglig, och att kontakten med förbanden kan förbättras. Syftet med avtalet är att på olika sätt hitta vägar att stödja Försvarsmakten i att attrahera, rekrytera och utveckla reservofficerare, genom hela livet. Bland annat behövs hjälp med att informera om reservofficersbanan, och vara förebilder på förbandsbesök.

– Inflödet av nya reservofficerare har inte varit det starkaste under modern tid. Men i somras ryckte en pluton KB-elever in, och det är en viktig potential för framtida reservofficerare, säger Johan Svensson.
Även äldre reservofficerare med nollavtal kan bidra. Det kan handla om att verka som ambassadörer, och förklara för yngre generationer om uppdraget och uppmuntra till värnplikt och reservofficersutbildning. Eller att verka i det civila, för att öka förståelsen bland medarbetare och chefer som inte har erfarenhet av systemet.

De verksamhetsområden som i första hand är aktuella enligt avtalet är olika kommunikationsinsatser, utbildning, internationell verksamhet, fysiskt stridsvärde och stipendier.

Avtalet är inte tänkt att påverka den generella kompetensutvecklingen av reservofficerare inom och emot tänkt krigsbefattning. Ansvaret för den, för tjänstgöringsplan och annat personalansvar ligger fortsatt på krigsförbandscheferna.
– Det här handlar istället om att hitta och skapa annan verksamhet, som gör det attraktivt och enkelt för reservofficeren att tjänstgöra, och att öka intresset att utbilda sig till reservofficer, förklarar Magnus Konradsson.
En arbetsgrupp bestående av representanter från Sverof och Försvarsmakten ska under hösten mejsla fram vilka konkreta projekt som ska bedrivas.

Ett mål är att gemensamt skapa en portal, som ska fungera som digital mötesplats för Försvarsmakten, reservofficeren och intressenter i det civila samhället. Portalen ska fungera som en motor för att få ut effekt av befintlig verksamhet, öka synligheten för reservofficersyrket samt öka engagemanget inom och för reservofficerarna.

Efter att avtalet nu undertecknats påbörjas det partsgemensamma arbetet med att konkretisera mål och projekt samt budget.
– Det här ska bli väldigt spännande. Jag ser verkligen fram emot att samarbeta med Försvarsmakten och är övertygad om att vi kan hjälpa till att få fler att vilja tjänstgöra som reservofficerare, säger Sverofs ordförande Magnus Konradsson.

Text: Jenny Harlin

Kontaktperson

Markus Widborg

Styrelseledamot, rekrytering

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
24 november 2022

Reservofficerare utbildar civil personal ur FMLog och Sverof upprättar instruktörspool

Läs mer
15 november 2022

Rekrytering av chef för Frivilliga Flygkåren

Läs mer
14 november 2022

Sverofs lokalavdelningar samverkade i Göteborg