Internationell verksamhet

vi samarbetar utanför sverige

Förutom att verka nationellt för att stärka reservofficersrörelsen genomför vi också internationell verksamhet.

Sedan bildandet 1924 har verksamheten för Sverof (dåvarande SAR) vilat på tre ben: Tillvarata reservofficerarnas intressen, verka för sammanhållning mellan reservofficerarna samt verka till gagn för rikets försvar. Det tredje benet, verka till gagn för rikets försvar, har bland annat utvecklat till kontakter med kolleger i andra länder.

Det nordiska reservofficerssamarbetet inleddes redan 1935. Samarbetet blev ytterligare utvidgat 1958 genom upprättandet av ”Det Nordiska Reservofficerspresidiet”. Syftet med det nordiska reservofficerssamarbetet är att utbyta idéer och erfarenheter och att stimulera förbundens arbete i varje land till gagn för det egna landets försvar.

Efter att Sverige på i slutet av 1990-talet utökade samarbetet med NATO genom Partnerskap för fred inledde Sverof samarbete med NATO:s reservofficersorganisation CIOR och blev associerad medlem 1999. Sverof är, liksom exempelvis vår finländska motsvarighet, inbjudet till CIOR:s evenemang men har inte alla de rättigheter som fullvärdiga medlemmar ur NATO har.

Den internationella verksamheten sker för att både verka till gagn för rikets försvar genom erfarenhetsutbyte och för att skapa och vidmakthålla kontakt med reservofficerare främst inom NATO-sfären.

Ett normalt år är uppemot ett fyrtiotal Sverofmedlemmar engagerade inom CIOR genom utbildningar, konferenser och militäridrott. Försvarsmakten värdesätter verksamheten och kallar in de deltagande reservofficerarna till de olika aktiviteterna.

Under många år hade Sverof också ett till våra baltiska grannländer särskilt riktat omfattande engagemang med regelbundna utbyten och studieresor dit.