Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Sverofs historia

en lång och anrik historia

2024 fyller Sverof 100 år. Var med och påverka högtidlighållandet genom att fylla i vår enkät här nedanför. Svaren behandlas av Sverofs jubileumsförvaltare Sven Lundberg och är viktiga för att styrelsen i ett senare skede ska kunna jobba vidare med firandet. Tack för hjälpen!

Obs: Enkäten stänger söndag den 15 maj.

Sveriges reservofficersrörelse har en lång och anrik historia. I följande text får du lära dig om hur just Sverof kom till och vilka organisationer som funnits under resans gång. 

I Sverige har en reservofficer varit en officer med anställningsavtal med Krigsmakten (sedermera Försvarsmakten). I andra länder kan särskilt anställningsförhållande saknas och där en reservofficer snarast kan jämföras med en svensk värnpliktig officer, förr även benämnd frivillig officer eller landstormsofficer. Termen officer har också definitionsmässigt i övrig varierat över tiden.

Under mellankrigstiden (1920- och 1930-talen) bildades på riksplanet ett antal intresseorganisationer för de olika svenska befälskategorierna:

1924

Svenska Arméns Reservofficersförbund, SAR (den 12 juni, det är alltså relativt snart 100-årsjubileum)

1927

Svenska Reservunderofficersförbundet

1929

Kustartilleriets Reservofficersförbund, KAROF

1934

Svenska Flygvapnets Reservofficersförbund

1935

Svenska Flottans Reservofficersförbund, SFRO
Landstormsofficerssällskapens i Sverige Riksförbund

Efter andra världskriget bildades ytterligare två förbund;

1952

Värnpliktiga Officerares Riksförbund, VOR,

1953

Värnpliktiga Underofficerares Riksförbund, VUOR

Samtidigt påbörjades också sammanslagningarna:

1945

Bildades Svenska Arméns och Flygvapnets reservofficersförbund, SAFR, genom sammanslagning av Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbund

1972

1972 gick Svenska Reservunderofficersförbundet samman med SAFR

1973

1973 gick också Värnpliktiga Officerares Riksförbund samman med SAFR

Ändrad vokabulär vid befälsreformen 1972 ledde till att Värnpliktiga Underofficerares Riksförbund bytte namn till Svenska Värnpliktsofficersförbundet, SVOF, och som 2006 lade ner.

Senaste sammanslagningen skedde 2001 då Svenska Arméns och Flygvapnets reservofficersförbund och Kustartilleriets Reservofficersförbund gick samman och bildade Sveriges Reservofficersförbund, SVEROF.

Idag finns det två förbund för reservofficerare: Sverof och SFRO. Dessa båda är i sin tur medlemmar i SACO-organisationen  Förbundet Reservofficerarna, SROF.

Utöver dessa riksförbund har det dessutom funnits förbandsanknutna organisationer. Som exempel kan nämnas Föreningen av Reservofficerare vid I 7, sedermera P 7, FAR vid P 7, bildad 1919 och som lades ner 2009.

Organisationerna hade olika syften. De var kamratsällskap, intresseföreningar, utbildningsorganisationer eller blandning av dessa. Rent fackliga organisationer kom senare:

1943

Centralstyrelsen för svenska reservofficerare

1953

Reservbefälsförbundens nämnd

1966

Reservofficerarnas Centralorganisation, RC,

1982

Svenska Reservofficersförbundet, SROF, 1982, sedermera Förbundet Reservofficerarna.