Reservofficeren i arbetslivet

MÖJLIGHETER MED ATT ANSTÄLLA EN RESERVOFFICER

Funderar du på att anställa en person som är reservofficer, eller har du redan en reservofficer som kollega eller som anställd i din personalorganisation? För många är det svårt att förstå innebörden av dubbla karriärer och med det dubbla anställningar. Här reder vi ut vilka möjligheter som finns med att ha en reservofficer i arbetslaget – för det finns det nämligen mycket goda skäl att ha. Vi går igenom kompetenser som reservofficeren kan bidra med i din organisation, vad som gäller vid militär tjänstgöring och mycket mer. 

Följ oss gärna på LinkedIn för att få kontinuerlig information och för att nätverka med reservofficerare.

Reservofficerens kompetenser

Reservofficerens utbildning ger många färdigheter som är eftertraktade och mycket användbara på den civila arbetsmarknaden. Här ger vi några exempel på vad som ingår i en reservofficersutbildning. 

Kvalificerad ledning av andra människor och verksamheter

Försvarsmaktens ledarskapsutbildning är unik på det sättet att den innefattar stor mängd praktiskt ledarskap i olika typer av situationer, som ofta är påfrestande både för ledaren och gruppen. Reservofficeren är utbildad i pedagogik, utvecklande ledarskap och planering av utbildning.

En ung reservofficer sticker ut med för sin ålder enorm erfarenhet av praktiskt ledarskap. Reservofficersutbildningen omfattar ledning och skolning av värnpliktiga eller annan personal, vilket ger individen erfarenhet av att ha lett övningar, utbildningar och verksamhet. Det kan röra sig om allt från skarpskjutningar till vård av materiel, både inomhus och utomhus.

Verksamheten sker ofta under pressade förhållanden med en tydlig målbild över vad som ska uppnås. Flera unga reservofficerare har också truppfört under övningar, vilket innebär ledande befattningar under tillämpade fältövningar. Ofta löses då tillämpade uppgifter vilket innebär ansvar för det taktiska tänkandet men också för personal, materiel och resurser.

Efter några år förflyttar sig reservofficeren i många fall till en stabstjänst. Stabsarbete innefattar strategiskt tänkande, order- och underlagsproduktion samt planering under tidspress. Arbetet innebär stort ansvar för att den egna uppgiften löses, eftersom chefens beslut fattas utefter stabsmedlemmarnas arbete. Här arbetar reservofficeren på högre strategisk nivå och är med och leder större enheter och förband.

Planering under tidspress

Reservofficeren har särskild utbildning i planering under tidspress. Genom att tidigt identifiera framgångsfaktorer, underrättelsebehov, eventuella begränsningar och omedelbara åtgärder kan genomförandeidéer och målbilder sättas upp snabbare. Modellen är givetvis militär, men fungerar utmärkt oavsett vilken typ av uppgift som ska lösas. Detta tränas också praktiskt under exempelvis fältövningar, stabstjänst eller under övrig militär verksamhet.

Strategiskt, lösningsorienterat tänkande och ordergivning

Militär taktik går ut på att nå ett bestämt syfte med striden och övrig verksamhet. Reservofficeren har kvalificerad utbildning i att sätta upp en målbild för en uppgifts lösande, och presentera genomförandeidéer för hur målbilden ska uppnås. Med träning i både lektionssalsmiljö och praktisk erfarenhet i terrängen har reservofficeren sedermera erfarenhet av att presentera detta i orderform.

Många som genomfört värnplikt känner säkert igen mantran som ”Mål – Syfte – Krav” eller ”Inledningsvis, därefter, slutligen”. Reservofficeren kan nyttja den typen av delgivnings- och tankemönster på ett naturligt sätt i sitt vardagliga arbete.

Genomgången UGL-kurs

UGL-kursen ingår i reservofficersutbildningen. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en mycket eftertraktad kurs som grundas på upplevelsebaserat lärare. Den hjälper deltagarna att bland annat utveckla den egna självkänslan genom ökad självinsikt, ger ökad förmåga till kompetensutvecklande ledarskap och ger verktyg för effektivare konflikthantering samt givande och tagande av feedback.

Du kan läsa mer om UGL här

Reservofficeren tjänstgör militärt enligt en individuell tjänstgöringsplan, och mängden militärt engagemang kan variera stort. Ofta rör det sig om några veckor per år. När reservofficeren tjänstgör i sin militära befattning upprätthåller och utvecklar han eller hon sina förmågor avseende ledarskap och lösningsorienterad metodik, vilket ofta kan tillämpas även på den civila arbetsplatsen. Reservofficerens tjänstgöring är en del av och bidrar till Sveriges försvar, vilket du som arbetsgivare alltså direkt kan bidra till! 

Hur fungerar det med tjänstgöring i Försvarsmakten?

Innan en tjänstgöringsperiod  i Försvarsmakten bör reservofficeren i god tid söka ledigt hos sin civila arbetsgivare för detta. Tanken är att tjänstgöringen ska kunna planeras med den civila arbetsplatsens verksamhet. Vanligen tjänar reservofficeren mindre i sin militära befattning och en del arbetsgivare väljer att ge någon form av löneutfyllnad för sina reservofficerare under perioden de tjänstgör i Försvarsmakten. Detta har sin grund i den kompetensutveckling tjänstgöringen ger och att dessa arbetsgivare ser positivt på att bidra till försvaret av Sverige. 

Du kan läsa mer om det, och mycket mer, i vår FAQ nedanför. 

Kan Försvarsmakten tvinga en reservofficer att tjänstgöra?

Under vissa förutsättningar ja, men i de flesta fall är svaret nej.

Reservofficeren får vanligtvis en förfrågan från sitt militära förband om han eller hon har möjlighet att tjänstgöra vid en viss tidpunkt. Fungerar inte det med till exempel civilt arbete eller familj, eller om reservofficeren av någon anledning inte är intresserad, kan han eller hon tacka nej.

Däremot är reservofficeren tvungen att tjänstgöra vid till exempel mobilisering eller om överbefälhavaren kommenderar givakt.

Har reservofficeren rätt att få tjänstledigt för militär tjänstgöring?

Riksdagen har fattat beslut om rätt till tjänstledighet för tjänstgöring i Försvarsmakten, detta beslut är dock inte effektuerat av regeringen än. 

Dock har reservofficeren alltid rätt till tjänstledighet för internationell tjänstgöring då den tjänstgöringen omfattas av Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Svensk författningssamling 1994:1994:2076 t.o.m. SFS 2010:460 – Riksdagen 

Hur fungerar löneutfyllnad?

Allt fler arbetsgivare väljer att fylla ut mellanskillnaden mellan den civila lönen och den militära. Det finns mängder av modeller för detta. Vissa ger full löneutfyllnad, vissa ger en viss procentandel och så vidare. 

Som chef för en reservofficer är du inte skyldig att ge löneutfyllnad eller betala ut lön under den tid som reservofficeren arbetar militärt, men löneutfyllnad är ett bra sätt att knyta reservare till dig och din arbetsplats. Genom att ge reservofficeren löneutfyllnad underlättar du hans eller hennes möjligheter att tjänstgöra och bidrar därmed till Sveriges försvarsförmåga. 

Tjänstgöringen är ett utmärkt sätt för din anställda att förbättra och bibehålla sin förmåga i ledarskap och andra militära färdigheter, som du med största sannolikhet senare kan dra nytta av som arbetsgivare. 

Hur kan jag underlätta för reservofficeren i min organisation att tjänstgöra?

Några bra saker är:

  • Förklara för reservofficeren att du ser positivt på den militära tjänstgöringen
  • Ge löneutfyllnad i någon form
  • Anpassa om möjligt reservofficerens uppgifter kring tjänstgöringstillfället i syfte att skapa en smidig övergång mellan tjänsterna
Varför ska jag låta en reservofficerare tjänstgöra?

Här är några skäl att avvara en av dina kompetenta medarbetare under en period:

  • Du bibehåller eller ökar individens och därmed personalens ledarskapsförmågor och andra militära egenskaper som uppgiftsorienterat tankesätt med mera
  • Du bidrar aktivt till Sveriges totalförsvarsförmåga
  • Det kostar dig ingenting (om du inte ger löneutfyllnad). Försvarsmakten betalar lönen. Du får alltså gratis kompetensutveckling för din arbetstagare.
  • Reservofficerare är för det mesta mycket dugliga och driftiga individer. Genom att ha en positiv approach till tjänstgöring sprider sig ordet snabbt i RO-kretsar och du ökar chanserna att knyta fler av dessa till dig och ditt företag/myndighet/organisation.